IMG_0848-940x220

Where to find us

Arowana Travel s.r.o.

  • 17. listopadu 360, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice
  • IČO: 03696723
  • Tel: +420 602 681 897
  • Email: info@arowanaresort.com

Nebo vyplňte náš kontaktní formulář

Všeobecné podmínky společnosti Arowana Travel s.r.o.

Tyto všeobecné podmínky pro cestující společnosti Arowana Travel s.r.o. (dále jen „Podmínky“) tvoří nedílnou součást cestovní smlouvy, která je uzavřena mezi společností Arowana Travel s.r.o. (dále jen „Arowana Travel“) a zákazníkem.

Zákazník podpisem cestovní smlouvy stvrzuje, že se s Podmínkami seznámil a že s nimi souhlasí.

1. Vznik smluvních vztahu

Smluvní vztah mezi zákazníkem a Arowana Travel vzniká podepsáním cestovní smlouvy. Cestovní smlouva platí pro všechny další osoby uvedené ve smlouvě přihlášené zákazníkem. Za smluvní závazky dalších přihlášených osob přebírá zákazník ručení. Zákazník a další přihlášené osoby jsou z cestovní smlouvy zavázáni společně a nerozdílně.

2. Komunikace, objednávky a ceny pobytu

Komunikace mezi Arowana Travel a zákazníkem se uskutečňuje v českém jazyce, není-li dohodnuto jinak. Pro účely doručování zákazník souhlasí s doručováním na e-mailovou adresu zákazníka uvedenou při prvním kontaktu s Arowana Travel s účinky písemné zásilky.

Ceny pobytu zahrnují cenovou kalkulaci pobytu dle vlastního výběru, eventuelně jsou prezentovány ceny fakultativních služeb.

Podmínkou závaznosti objednávky služeb ze strany Arowana Travel je okamžik uhrazení celkové částky na účet Arowana Travel zákazníkem, a to nejpozději 21 dnů před čerpáním první služby, a to dle instrukcí ve vystaveném daňovém dokladu. Při rezervaci v době kratší než 21 dnů před čerpáním první služby je celková cena splatná zároveň s uzavřením smlouvy. Jakákoliv platba dle cestovní smlouvy se považuje za uhrazenou okamžikem připsání příslušné částky na účet Arowana Travel u vedeného peněžního ústavu. Není-li dohodnuto jinak, bere zákazník na vědomí, že nedodržením tohoto termínu může Arowana Travel cestovní smlouvu vypovědět a řídit se stornovacími podmínkami dle bodu 6. Arowana Travel je oprávněna nejpozději 21 dnů před nástupním dnem jednostranně zvýšit cenu pobytu uvedenou v cestovní smlouvě, a to pouze v případě, že dojde k navýšení směnného kursu české koruny použitého pro stanovení ceny pobytu a služeb v průměru o více než 10 %. Arowana Travel je povinna o této skutečnosti zákazníka informovat elektronickou cestou, nejméne 21 dnů před čerpáním první služby.

3. Změny sjednaných služeb

Je-li Arowana Travel nucena z objektivních důvodu změnit podmínky cestovní smlouvy uzavřené mezi zákazníkem a Arowana Travel, je povinna zákazníkovi navrhnout změnu cestovní smlouvy, včetně ceny a tyto skutečnosti oznámit zákazníkovi bez zbytečného odkladu. Zákazník má právo se rozhodnout, zda bude se změnou souhlasit, nebo odstoupí od smlouvy. V případě, že cena navrhovaných služeb bude vyšší, je nutno rozdíl cen doplatit, v případě, že cena navrhovaných služeb bude nižší, Arowana Travel rozdíl zákazníkovi vrátí bezhotovostním převodem na účet, ze kterého úhrada od zákazníka přišla.

4. Změna sjednaných služeb v průběhu pobytu

Pokud Arowana Travel řádně a včas neposkytne sjednané služby nebo jejich část, případně zjistí, že nebude moci řádně a včas služby poskytnout, je povinna Arowana Travel bezodkladně a bezplatně provést taková opatření, aby klientovi zajistila náhradní služby ve shodné kvalitě a rozsahu, které se přibližují původně dohodnutým podmínkám. Pokud nelze zabezpečit služby jinak než prostřednictvím služby nižší kvality, než je uvedeno v cestovní smlouvě, je povinna Arowana Travel vrátit zákazníkovi rozdíl v ceně.

5. Změny sjedaných služeb ze strany zákazníka

a) změna termínu čerpání první služby (nástupní den ubytování) je posuzována dle bodu aktuálních stornopoplatků viz. bod 6.;

b) zkrácení/prodloužení pobytu v destinaci:

Pokud situace z hlediska volných ubytovacích kapacit dovoluje prodloužení pobytu, má zákazník možnost pobyt prodloužit, cenový rozdíl doplatí na místě poskytovateli (resort, hotel, agentura atd.). V případě zkrácení pobytu z vlastního rozhodnutí zákazníka cenový rozdíl za nevyužité dny Arowana Travel nevyplácí;

c) změna ubytovací kapacity je posuzována dle bodu aktuálních stornopoplatků viz. bod 6.;

d) změna jména, zařazení náhradníka je bez poplatku.

6. Stornopoplatky – odstoupení od smlouvy, práva a povinnosti

Zákazník je oprávněn od cestovní smlouvy odstoupit, a to kdykoliv před započetím první služby. Odstoupení od smlouvy musí být písemné a musí být podepsáno objednavatelem.

Účinnost odstoupení od smlouvy je stanovena datem doručení Odstoupení od smlouvy elektronicky do sídla Arowana Travel.

Zákazník je povinen zaplatit tyto stornovací poplatky v případě změn u objednaných služeb ubytování ze strany zákazníka nebo v případě odstoupení od cestovní smlouvy ze strany zákazníka:

– v době do 30 dnů 10 % ceny , nejméně však 1000,-Kč

– v době kratší 30 dnů do 15 dnů 50% ceny

– v době kratší 15 dnů do 7 dnů 70% ceny

– v době kratší 7 dnů do 3 dnů 90% ceny

– v době kratší 3 dnů 100% ceny

Arowana Travel může před zahájením první služby odstoupit od smlouvy, jestliže z objektivních důvodů nemůže dodržet podmínky cestovní smlouvy (zejména v důsledku neodvratitelných událostí, kterým nemohla Arowana Travel zabránit ani při vynaložení veškerého úsilí) nebo při porušení povinností zákazníkem, za které se považují zejména níže uvedené případy:

– zákazník se nedostaví do cílové destinace, aby převzal veškeré propozice, klíče od ubytování;

– zákazník nezaplatí cenu zájezdu ve stanovené lhůtě a ve stanovené výši nebo v plné výši.

7. Povinnosti zákazníka

a) poskytnout Arowana Travel úplné a pravdivé údaje v cestovní smlouvě nebo v dodatku, objednávce včetně jakýchkoliv změn těchto údajů, za účelem řádného zajištění služeb. Zákazník se zavazuje poskytnout kontaktní údaje, jako jsou adresa, telefon, mobil, e-mail.

b) bez zbytečného odkladu sdělit Arowana Travel své stanovisko k případným změnám v podmínkách a obsahu cestovní smlouvy

c) převzít od Arowana Travel doklady potřebné pro čerpání služeb (vouchery); způsob předání cestovních dokladů je se zákazníkem sjednán při uzavření cestovní smlouvy

d) dostavit se ve stanoveném čase na místo určení k převzetí klíčů od ubytovacího zařízení

e) zákazník nese plnou odpovědnost za platnost a správnost všech dokumentů včetně víz, která jsou nutná pro vstup do cílových destinací

f) zákazník je povinen počínat si tak, aby nezpůsobil škodu na majetku nebo zdraví ostatních zákazníků, dodavatelů služeb, nebo Arowana Travel a je povinen uhradit škodu, která by byla tímto konáním způsobena.

8. Porušení povinnosti zákazníka

Za porušení povinností zákazníka se vedle porušení konkrétních povinností plynoucích z uzavřené cestovní smlouvy považují i případy, kdy zákazník vážně narušuje průběh pobytu a dále případy, kdy je zákazník prokazatelně pod vlivem omamných a návykových látek. Zákazník bere na vědomí, že v případě odstoupení Arowana Travel od cestovní smlouvy z důvodu porušení povinnosti zákazníkem, mu nevzniká nárok na vrácení alikvotní části ceny služeb, které nebyly čerpány.

9. Pojištění

V ceně pobytu není zahrnuto pojištění léčebných výloh na cesty do zahraničí (pokud není uvedeno jinak).

10. Reklamace

Pokud rozsah nebo kvalita poskytnutých služeb je nižší, než byla předem dohodnuta, vzniká zákazníkovi právo na reklamaci. Své nároky z reklamace musí zákazník uplatnit u Arowana Travel písemně bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 3 měsíců od skončení pobytu dle cestovní smlouvy, jinak právo zákazníkovi na uplatnění reklamace zaniká. Zákazník může uplatnit reklamaci za svoji osobu a také za osoby, za které reklamované služby v rámci své cestovní smlouvy objednal. V případě, že se jedná o vadu odstranitelnou, zákazník je povinen ve vlastním zájmu telefonicky a následně písemně uplatnit reklamaci neprodleně po jejím zjištění u Arowana Travel, aby mohlo být škodě zabráněno. Pracovníci Arowana Travel jsou povinni vyřídit reklamaci nejpozději do 30 dnů ode dne doručení reklamace.

11. Chyba v tisku

Arowana Travel si vyhrazuje právo na chybu publikovaných cen či termínu, závazná pro prodávajícího i kupujícího je pouze cena uvedená na platné cestovní smlouvě.

12. Závěrečná ustanoven

Změna těchto Podmínek vyhrazena. Nové znění Podmínek nabývá účinnosti zveřejněním na portálu Arowana Travel – www.arowanaresort.com.

V Pardubicích dne 1. 4. 2015